кровля из солнечных батарей

Кровля из солнечных батарей


Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» під банкрутством розуміють пов'язану з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього термін перед'явлені по нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання пред бютжетом.

Основна мета банкрутства – никак не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів чрез визнання боржника банкрутом. Таковым чином, банкрутство можна назвати засобом для позбавлення боргів.

Банкрутство підприємства – визнана господарським трибуналом неспроможність боржника відновити собственную платоспроможність та задовольнити визнані трибуналом вимоги кредиторів никак не інакше як чрез застосування ліквідаційної процедури.

У розвитку будь-якого підприємства можна виділити такі стадії життєвого циклу підприємства (рис.3.1):

стадія I - зародження;

стадія II - розвиток;

стадія III - бурхливе зростання,

стадія IV - стабільний розвиток;

стадія V- поява тенденції спаду;

стадія VI - активний регресс;

стадія VII - банкрутство;

стадія VIII - ліквідація діяльності.

А, Б, В – життєві цикли діяльності підприємства

Черта глибини буду банкрутства - Из-за глибиною банкрутства розрізняють його стадії:

I стадія — допустиме банкрутство — характеризує зародження отрицательного буду, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», если виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

II стадія — критичне банкрутство — визначає посилення негативних тенденцій на етапі «регресс», если витрати на здійснення діяльності приводиться відшкодовувати из-за рахунок засобів кредиторів;

III стадія — катастрофічне банкрутство — виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям альбо примусовою ліквідацією, слідством яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів. У цьому випадку боржник втрачає преимущество самостійно управляти і розпоряджатися своїм майном. Це преимущество перебегать по ліквідаторів — осіб, призначених для управління майном боржника і примусової його ліквідації.

На кожній стадії розвитку негативної тенденції стан підприємства має свої відмітні ознаки:

- на стадії I затримки з наданням звітності, зниження її якості; зміни в структурі равновесию: різке зменшення грошей на рахунках; збільшення сум дебіторської і кредиторської заборгованностей, їх старіння і разбалансування; зниження обсягів продажів; необґрунтована зміна  постачальників;  зміни в структурі управління; всілякі реорганізації підприємства (відкриття і закриття представництв, філіалів, дочірніх підприємств і т.п.); приховане зниження ціни підприємства, падіння курсу його акцій; зниження доходів (прибутку) від основної діяльності;

- на стадії II: труднощі з готівкою; зменшення надходження грошових коштів, від господарських операцій; конфлікти у вищому керівництві; порушення термінів виплати заробітної платні; зростання плинності кадрів; погіршення соціально-психологічного клімату в трудовому колективі; встановлення нереальних цін на продукцію; позачергові перевірки фінансово-контролюючих органів; затруднення в отриманні комерційних кредитів; виникнення збитків;

- на стадії III: незадовільна конструкция равновесию; накопичення на складі готової продукції, яка чітко никак не реалізується; падіння обсягу виробництва; низька заробітна платня; скорочений робочий день (тиждень); зростання збитків; недолік оборотних коштів; нездатність погасити термінові зобов'язання.

Антикризове управління діяльністю підприємств є сукупністю форм і методів реалізації антикризових операцй щодо определенного підприємства-боржника. На відміну від моніторингу це мікроекономічна категорія, що відображає виробничі відносини на рівні підприємства.

Антикризове управління починається злее на етапі різкого спаду виробництва, тобто «смертельного банкрутства». Механізм антикризового управління враховує: діагностику техніко-економічного і фінансового буду підприємства, оцінку возможностей розвитку бізнесу, менеджмент, антикризову інвестиційну політику, управління персоналом, виробничий маркетинг, а при песимістичному результаті, - організацію ліквідації підприємства.

Причини неспроможності підприємства

Діяльність підприємства схильна по впливу багатьох чинників. У цілях антикризового управління діяльністю підприємства необхідно знати нрав їх впливу. Сообразно напряму цих впливів чинники розрізняються на позитивні і негативні. Разумеется, неспроможність підприємств обумовлена впливом останніх. Крім такого, из-за ступенем залежності від суб'єкта господарської діяльності всі чинники поділяються на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні чинники:

• економічні: рівень доходів і накопичень населення (купівельна спроможність); платоспроможність економічних партнерів, кредитна і податкова політика держави; зміна ринкових орієнтації споживача, кон'юнктури внутрішніх і світових ринків, державне регулювання, рівень розвитку науки і техніки, інфляція;

• соціальні: зміна політичної обстановки усередині країни і из-за кордоном; міжнародна конкуренція, рівень культури підприємців і споживачів їх продукції, організація дозвілля населення, етичні домагання і релігійні норми, що визначають спосіб життя; демографічна ситуація.

• правові: наявність законів, регулюючих підприємницьку діяльність (наприклад, спрощена і прискорена операция реєстрації підприємств); захист від державного бюрократизму, удосконалення податкового законодавства, методів обліку і форм звітності, розвиток спільної діяльності із залученням іноземного капіталу; забезпечення гарантії збереження прав на власність і дотримання договірних зобов'язань; захист фірм Вотан від 1-го, споживачів від недоброякісної продукції.

• естественно-кліматичні і екологічні: наявність матеріальних ресурсів, кліматичні умови, стан навколишнього середовища і т.п.

Внутрішні чинники:

• матеріально-технічні - чинники, пов'язані з рівнем розвитку техніки і технології, упровадженням у виробництво наукових відкриттів, удосконаленням знарядь і предметів праці. По их належать: заміна нравственно і фізично застарілого устаткування; починка діючого устаткування; механізація і автоматизація виробництва; електрифікація виробництва; хімізація виробництва; будівництво, реконструкція, збільшення використовування виробничих площ; створення і упровадження принципово нових технологій, що забезпечують скорочення витрат, економію ресурсів, підвищення якості; поглиблення спеціалізації автомашин; економія матеріальних ресурсів; освоєння альтернативних джерел енергії і т.п.

Спонсор:
профнастил оцинкованный также читайте

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed